Connect with us

Impressum

KlinaPress është adresa në faqen e internetit e Agjencisë informative dhe edukative KlinaPress, e cila u themelua më 15 qershor 2018.

KlinaPress është Agjenci informative dhe edukative dhe gëzon statusin e një mediumi të lirë e të pavarur.

Slogani Ynë

“Jemi një”

Politika redaktuese e portalit KlinaPress.com me fanatizëm mbron paanshmërinë e saj politike, por në të njëjtën kohë edhe është përkrahëse e të gjithë atyre që japin mund në mbrojtjen e vlerave të mirëfillta kombëtare dhe fetare të popullit shqiptar dhe të atyre që jetojnë në këtë trevë (Klinë).


Të dashur lexues dhe vizitorë, ju treva më e bukur në Kosovë “Klina”! Në përpjekje që të jemi bartës të lartësimit dhe vetëdijes për dijen e kulturës, ua sjellim pranë këtë portal modest me qëllim që të “ushqehemi” të gjithë nga pak nga kjo “trevë” ,e cila ofron porosi, informacione e argetim.
Ne duke pasur synim avancimin dhe ruajtjen e vlerave shoqërore do të mundohemi që të bëhemi të paktën një shkëndije e vogël që përpiqet të përhapë dritë.
Prandaj, nëse edhe ju dëshironi që sukseset të na përcjellin si hije, atëherë kemi mundesinë që këtë ta realizojmë së bashku dhe të bashkangjitemi në karvanin e shoqërive të përparuara.

Shërbimet tona

Agjencia informative KlinaPress iu ofron shërbimin e përditshëm të lajmeve (7 ditë në javë) nga Komuna e Klinës (Klina), Kosova, rajoni e bota, në fusha të ndryshme të veprimtarisë. Servojm lajme e raporte për zhvillimet në Klinë dhe Kosovë, kemi informacione për ngjarjet në rajon dhe botë.

KlinaPress ka raporte bashkëpunimi të ndërsjella me agjenci lajmesh dhe rrjetin shumë funksional të korrespondentëve në Fshatra të Klinës, në Dukagjin, Kosovë dhe në rajon.

Që të informoheni më shumë dhe nëse doni të dini më shpejtë dhe më saktë çdo gjë për Klinën, vizitojeni websajtin KlinaPress.com

Agjencia e Pavarur e Lajmeve KlinaPress, duke dëshiruar që të jetë sa më afër Jush, publikimin e lajmeve nga Klina do të keni mundësi t’i keni në dispozicion në faqen kryesore, e cila është në momentin e hapjes.

Shërbimi i fotove

Përfshin fotot nga ngjarjet kryesore në Opojë. Dimensioni i tyre është 770 x 470 pixel.

Shfrytëzimi i lajmeve të KlinaPress-it mund të bëhet përmes sistemit të abonimit (parapagimit) apo edhe me anë të marrëveshjes.

KLINAPRESS SH.P.K.

Rr. Abedin Rexha, p.n.
32000 Klinë
Republika e Kosovës

Redaksia
Tel: + 383 (0) 45 233 581
Email: info@klinapress.com

Marketing
Tel: + 383 (0) 45 233 581
Email: marketing@klinapress.com